مطالب با موضوع: گروه جهادی شهید توتونچی

photo_2021-03-21_20-22-12

اردوی‌جهـادی‌ساخـت‌خانه‌نیازمنـدان در شهرک ‌حمـزه

اردوی ‌جهادی‌ ساخت ‌خانه‌ ‌نیازمنـدان درشهرک حمـزه دزفول در جمعه ‌۵ دی ماه ۱۳۹۹ به همت هیأت‌ روضه ‌العباس ‌علیه‌السلام‌‌ دزفول و پایگاه‌‌ بسیج ‌مسجد شهید‌ توتونچی...


photo_2021-03-21_20-04-28

اردوی‌جهادی‌ساخت‌خانه‌محـروم در شیرین آب دزفول

اردوی ‌جهادی‌ ساخت ‌خانه‌ محـروم در شیرین آب دزفول در جمعه ‌۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹ به همت هیأت‌ روضه ‌العباس ‌علیه‌السلام‌‌ دزفول و پایگاه‌‌ بسیج ‌مسجد شهید‌ توتونچی...


photo_2020-04-21_00-11-04

عملکــرد‌مسجــدشهیدمسعـودتوتونچی در‌مقــابله‌با‌ویــروس‌کـرونا…

عملکرد مسجد شهید مسعود توتونچی در مقابله با ویروس کرونا… بروزرسانی:یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۸ هیأت روضه العباس علیه السلام دزفول پایگاه مقاومت بسیج مسجد شهید توتونچی